Ik help mensen elkaar te begrijpen, zodat ze kunnen voortbouwen op hun sterke punten en anderen kunnen begrijpen om hun relatie te verbeteren

Ik ben Franck JULLIEN, maker van het ComColors-model in 2005 en tot op heden hebben meer dan 40.000 mensen de training gevolgd en zijn meer dan 300 trainers gecertificeerd in de ComColors-aanpak. Ik ben me in de loop der jaren gaan realiseren dat het belangrijkste is om jezelf te accepteren zoals je bent. Maar vooral om zijn kleur positief te accepteren en te bekijken. Omdat je haar niet zo kunt veranderen, vertrouw je op de positieve aspecten van haar persoonlijkheid om haar potentieel te ontplooien.

6 PERSOONLIJKHEIDSTYPEN

Het ComColors-model is een nieuwe en eenvoudige benadering om iemands communicatiemodus te begrijpen, heeft sleutels om de communicatiemodus van anderen te begrijpen en is bedoeld om ieders potentieel te onthullen.
De trainingsdoelen zijn:
– Begrijp de verschillende percepties volgens verschillende persoonlijkheidstypen.
– Leer je discours aan te passen om je berichten efficiënt door te geven.
– Motiveer anderen.
– Leer hoe u problemen en moeilijke situaties kunt beheren.
– Begrijp de complementariteit van rollen in een team

Communicatie tussen personen

De communicatie verbeteren
We communiceren voortdurend met anderen, toch is deze communicatie niet altijd eenvoudig.

Elkeen bekijkt de wereld op een bepaalde manier en zonder erbij stil te staan, gaat iedereen ervan uit dat anderen de wereld op net dezelfde manier percipiëren. Dit kan enigszins vergeleken worden met het dragen van een gekleurde bril: we bekijken de wereld doorheen de gekleurde glazen. Talrijke communicatieproblemen tussen mensen zijn te wijten aan die verschillende perceptie. Het volstaat bijvoorbeeld om na afloop van een vergadering na te gaan wat iedereen onthouden heeft om te begrijpen dat elkeen de boodschap op een andere manier heeft ontvangen. Men begrijpt zo ook hoe moeilijk het is een bericht te verzenden dat iedereen begrijpt en onthoudt.

De kwaliteit van de communicatie met onze gesprekspartners zou aanzienlijk beter zijn indien we ons bewust zijn van onze eigen communicatiefilter (en kijk) en die van de anderen begrijpen.

Het begrip en het gebruik van de communicatiekleuren hebben tot talrijke toepassingen geleid, zowel op professioneel als persoonlijk gebied.

  • de manager kan zijn boodschap doeltreffender overbrengen
  • de verkopers passen hun verkoopstechnieken aan in functie van de kleuren van de bril van hun klanten
  • de personen die instaan voor een kwalitatief fysiek of telefonisch onthaal beschikken over de gepaste middelen

Motiveren

Een motiverende omgeving inrichten

Het ComColors-model maakt een onderscheid tussen:

– motivatie met betrekking tot de keuze van onze activiteiten, en

– motivatie met betrekking tot de manier waarop deze activiteiten uitgevoerd worden.

Deze twee motivaties vullen elkaar namelijk aan en maken het mogelijk te begrijpen waarom we gemotiveerd zijn voor bepaalde activiteiten, maar we het niet allemaal op dezelfde manier aanpakken om deze activiteiten uit te voeren.

In de bedrijfswereld maakt een begrip van dit verschil het mogelijk op twee motivatieniveaus tegelijkertijd in te spelen of op één van beiden, wanneer dit niet anders mogelijk is. Deze keuze voor de managers geeft nieuwe energie aan het team en bevordert de betrokkenheid van de medewerkers.

Stressbeheer

Correct omgaan met stress

Kunnen omgaan met druk en noodgevallen komt er in de eerste plaats op aan zichzelf te beheren om vervolgens zijn relaties met andere te beheren.

Zijn eigen positieve manier van functionneren en zijn eigen gedrag kennen bieden de sleutet om tot handelen te kunnen overgaan.

Het identificeren van zijn eigen gedrag in stresssituaties om er dan uit te kunnen geraken, vormt de eerste stap wanneer we onder druk komen te staan. Hoe beter we ons bewust zijn van ons gedrag in stresssituaties en van de impact ervan op onze omgeving, hoe beter we dit gedrag kunnen kanaliseren, beheren en beperken.

Vervolgens kunnen we de conflictuele gedragingen in onze omgang met anderen positief leren beheren en kunnen we dan efficiënt reageren wanneer de relatie met anderen verwatert.

Conflicten beheren

Conflicten beheren, dat is in de eerste plaats één of meerdere relaties beheren

Conflicten komen vaak tot stand door een verschillende opvatting of verschillende standpunten over een bepaald onderwerp, maar zelden door het onderwerp op zich. In werkelijkheid schuilt de bron van conflicten vaak in de manier waarop zaken gezegd of voorgesteld worden. Zonder dit zelf te beseffen, hechten we veel belang aan de manier waarop bepaalde zaken gecommuniceerd worden, terwijl we zelf geloven dat we bij de feiten blijven. Het probleem is dat deze verschillende opvatting kan overgaan in negatief of agressief gedrag tussen de protagonisten.

Om conflicten op te lossen, is het dus noodzakelijk de communicatiefilter (de communicatiekleur) van de betrokken personen in het conflict te identificeren. Daarna is het belangrijk het voorwaardelijke en vervolgens negatieve gedrag, in overeenstemming met elke kleur, te kennen om dit te kunnen beheren. Tot slot verschaft het ComColors-model de sleutel om de interventie aan te passen in functie van het waargenomen negatieve gedrag om deze moeilijke situaties en relaties tot een goed einde te brengen.

Efficiënt team

Een beroep doen op natuurlijke vaardigheden

Wat maakt een team succesvol?

Vaak kunnen we stellen dat een team efficiënt is zodra het samengesteld is en aan het werk gaat.

Het is echter heel wat moeilijker dit efficiënte team samen te stellen of een team te laten evolueren wanneer niet het volledige potentieel gebruikt wordt.

Het succes van een team is gekoppeld aan het complementaire karakter van de leden ervan en aan de capaciteit van deze personen om samen te werken.

Het ComColors-model maakt het mogelijk efficiënte teams samen te stellen door de complementaire personen, die noodzakelijk zijn voor de opdracht van het team, te identificeren en de verschillende werkwijzen van deze personen op te helderen. Zo beschikt het team over alle middelen om zijn doelstellingen te behalen en kan iedereen zijn relatie met de andere teamleden correct beheren.

Psychometrische eigenschappen van de ComColors-vragenlijst

De statistische bevestiging van de ComColors® -vragenlijst werd opgesteld onder leiding van een doctor in de psychologie, die de huidige psychometrische methodes heeft toegepast door de meest recente tools te gebruiken (2012).

De eerste stap bestond erin een vragenlijst op te stellen om een voorbereidende factoranalyse te kunnen uitvoeren. Hierbij dienden de psychologische aspecten bepaald te worden voor de zes types persoonlijkheden van het ComColors-model. Om dit werk te kunnen uitvoeren, was het noodzakelijk een eerste reeks vragen op te stellen, die we voorgelegd hebben aan een groep van ongeveer 130 personen. Zo zijn we erin geslaagd de betrouwbare psychologische aspecten te onderscheiden van diegene die geen kwalitatieve resultaten gaven. Deze procedure hebben we vier keer herhaald om een duidelijk resultaat te bekomen van de bepaalde psychologische aspecten.

De onderstaande tabel is het gevolg van de laatste voorbereidende factoranalyse, die aantoont dat de items van een aspect (blauw bijvoorbeeld) zoals verwacht enkel sterk verzadigd zijn met één bepaalde factor en erg zwak verzadigd zijn met de factoren van de andere aspecten.

Tabel 1. Resultaat van de principale-componentenanalyse met Varimax-rotatie


Na afloop van deze laatste voorbereidende factoranalyse (VFA) zijn we overgegaan tot een grondigere controle van de structuur van de vragenlijst door een bevestigende factoranalyse (BFA) uit te voeren bij 352 deelnemers.

De bevestigende factoranalyse is een statistische techniek die in het verlengde ligt van de voorbereidende factoranalyse. De doelstelling van de Bevestigende Factoranalyse bestaat erin de betrouwbaarheid te testen van het theoretische model dat na de voorbereidende analyse opgesteld werd. De BFA is dus een veel meer geavanceerde onderzoeksstap dan de VFA.

Afbeelding 1. Structuurmodel

Het principe van de bevestigende analyse bestaat erin te controleren of het theoretische model niet afwijkt van het waargenomen model. Om dit gebrek aan afwijkingen te controleren, worden er indicatoren berekend om de kwaliteit van de correctie tussen het theoretische model en het waargenomen model te bepalen.

De eerste indicator die in aanmerking genomen moet worden, is x², aangezien deze het mogelijk maakt het bestaan van een afwijking te berekenen tussen de waargenomen covariantiematrix en de geschatte covariantiematrix. Hoewel het ideaal zou zijn de nulhypothese te aanvaarden, zorgt deze test voor problemen, aangezien hij afhankelijk is van de omvang van de steekproef en van het aantal parameters van het geteste model. Om een dergelijk vertekend beeld te vermijden, is de interpretatie van de verschillende indicatoren gericht op een betere schatting van de correctiekwaliteit. Binnen dit kader hebben wij een bepaald aantal correctie-indicatoren weerhouden die doorgaans toegelaten worden om de kwaliteit van het waargenomen model te controleren.

De CFI (Comparative Fit Index) en de TLI (Tucker-Lewis Index) zijn indicatoren op basis van de afwijking met het onafhankelijkheidsmodel. Deze indicatoren onderzoeken het verschil tussen de chi2 van het geteste model en de chi2 van het theoretische model. Hun waarde kan theoretisch variëren tussen 0 en 1. In het algemeen wordt aangenomen dat ze een goed gedrag aangeven vanaf waarden van .90.

De RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) maakt het mogelijk de genormaliseerde afwijkingen te evalueren tussen de waargenomen matrix en de geschatte matrix. De ontwikkelaars zijn van mening dat een waarde gelijk aan of kleiner dan .06 op een goede correctie duidt.

Een laatste indicatorcategorie heeft betrekking op de verklaarde variantie. De gestandaardiseerde SRMR (Standardized Root Mean Residual) is de vierkantswortel van het gemiddelde van de som van de kwadraten van de residuen van elke cel van de matrix. De ontwikkelaars zijn van mening dat een waarde gelijk aan of kleiner dan .05 op een goede correctie duidt.

De GFI (Goodness of Fit Index) maakt het mogelijk de variantie van de waargenomen matrix, waarop het model steunt, in aanmerking te nemen. Deze indicator varieert theoretisch tussen 0 en 1, met een waarde van de correcties ten minste gelijk aan .90.

 

Indicatoren

χ2

p

df

RMSEA

GFI

TLI

CFI

SRMR

COMCOLORS-model

467.2

<.001

259

.059

.91

.92

.93

.048

 

Tabel 2. Correctie-indicatoren

 

Zoals we kunnen waarnemen in de bovenstaande tabel, bereiken alle correctie-indicatoren de aanbevolen drempelwaarden en worden deze waarden zelfs in het algemeen overschreden. We mogen dus gerust stellen dat het ComColors-model correct op de gegevens afgestemd wordt en dat het als geldig beschouwd mag worden vanuit structureel oogpunt.

Lijst met gecertificeerde trainers

Filter by:


Cloé le Blanc
Leslie Servouze
Patrick LUTHRINGER
Marie LEQUIME
Coralie Gonzalvez
Martine GOZMAN
Nathalie Flament
Franck JULLIEN
Isabelle NEUMAN
Claire Sauveur
Fabienne SAFFAR
Elisabeth TRUELLE
Anne Helene LABISSY
Jessica BOURSET
Jérôme CARPINELLI
Lionel Schippers
Francis LEVASSEUR
Hélène Kielbowicz
Serge THILLIEZ
Daphné Kenison
Anne Body
Nathalie Van Opstal
Nada ZRIKEM
Julien CHESNEAU
Julie RIGAUX
Daphnis PÉPIN
Isabelle PAVARD WARIN
Dominique BARE
Patricia CHATEAU NOGUERA
Christophe DE GASPERI
Anne-France FARIGOULE
Mathilde VIGNERON
Valérie GUHUR-PIROUX
Martine CROS
Bruno BORGHI
Paul Magonet
Valérie Assouline
Sandrine LE MEUR
Mathilde FRIEDBERG
Magali FRAC Ferrando
Philippe Van Wersch
Françoise CARBOULEC
Isabelle RAMOS
Catherine Duez
Marie TARDITI
Gilles DEGRANGE
Jumi BAE
Marie-Hélène Costa
Freddy CHAPUIS
Catherine Bouvier
Wim Decorte
Olivier Morel à l'Huissier
Vincent ROCA
Sandrine RIGAUD
Fannie hovington
Richard PAILLEUX
Caroline Bouchet
Pierrick TROADEC
Ismael LEPINOY
Marc Deseke
Anne-Sophie Jouniaux
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Didier BALICK
Hendrik van den Pol
Eugénie Arcis
Françoise Vande Casteele
Benjamin Cantineau
Hervé LE JEUNE
Audrey SALOM
Laëtitia FRANZ
Véronique BARROIS
Aurélie MAZIERE
Kareen GALLIGANI
Rachid MESBAHI
Maguy DRENO
Timothee JULLIEN
Dorothee Fox
isabelle ARNOUX TURCAN
Jean-Claude RASKIN
Christel Geeraert
Bruno Lodato
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Estelle RAYNAUD
Valérie Chatel
Youssef BOULHAMANE
Lisa MARTINAUD
Juliette TEULADE
Santiago ALVAREZ
Youssef BOULHAMANE
Valérie FAGHEON
Thierry LAMBOURG
Nathalie BUDON
Jean philippe Izambert
Muriel CLAUX
Guy Topall
Ferid Chakroun
Karine Bellegarde - de Bettignies
Jaona RAMBININTSAOTRA
Barbara MARTELLI
Nicolas WEINSBERG
Stéphanie TARTASSE
Hélène GRIMBERT
Renaud DUCEPT
Eric GOFFIC
VANESSA FURLAN
Elie BITBOL
Clarisse GUGLIEMETTI
Alain THUET
Fabienne Pardons
Jalila RABEH
Catherine KLEINBERG
Catherine LAFARGE
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Patrick PUTZ
Guy Debruycker
Maylis MARGUET
Frédéric ROURE
Daniel Schoemans
Marc Geerinck
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Jean-Charles HUTTEAU
Peter Chadwick
chrystel razet
Sabrina FAGES
Christiane PICHOTTE
Didier VIAL
Chantal DUMAS
Cathy KUCHARSKI
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Gwendoline Bosteels
Shelley MULON
Laëtitia Deniset
Arnaud AROUX
Benoît CONSIGNY
Michael RAJAONA
Agnès PERRONE
Muriel HUSSON
Ketty Dampied
Gaelle Xhonneux
Peter CHADWICK
Magali HIRSOUX
Yannick MOGUEROU
Sylvie Godard
Cédric Geerinck
Veronique OUACHAM
Alexia Subert
Lees GARCIA
Anouar Lounes
Stella Rizzo
Ahmed EL MECHERI
Bruno GUIRADO
Samirra TRARI
Jean-Luc SOST
INSTITUT AETERNITAS
Stephanie CEGARRA
Carine Ameeuw
Catherine LAFARGE
Sabine PELLEGRIN
Christian GALLEREY
Cécile BARBITCH
Bruno Cappelle
Ophélie Vanthournout
Said METINA
Misa RANDRIAMAHEFA
Didier COUSTALOU
Denis GORCE-BOURGE
Hanitra RATSIRAHONANA
SRL DYNEOS
Elise Dhorne
Catherine COLETTI
Catherine Duroy
Myriam MICHEL
Caroline Vanrossomme
Marie-Luce SCIEUR
Emmanuelle WEBER
Marie-Christine DELECOURT
Cornelia LAWTON
Catherine HAUDUCOEUR
Anne Dillen
Noam RUDMAN
Anne Claire HEVIN
Eric Porcher
François Blanchard
El Mahdi GHORMI
Bertrand Morele
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Virginie BORDES
Stéphanie Dierickx
Anne Wansart
Anne MERLAND
Chrystelle NERRIERE
Natacha Van Hove
Béatrice Virlez
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
ALIAS Consult
Marion TAMANO
David CARRIO
Mouna CHAIEB
Soraya DRISSI
Romuald Theisman
Catherine Mengeot
Mamy BOARLAZA
Hanitra Ratsirahonana
Daniel Capdeville
Florence SKALLI
Bertrand JULLIEN
Serge Caers
Julie MINFIR
Nelly Del Castillo
Fabien BONACORSI
Vincent VENTENAT
Daniel FAGES
Christine Gysels
Sélima BEN MUSTAPHA
Claude AUSSAGE
Françoise ROBERT
Véronique AYMONIER
Sylviane Lejeune
Astrid JUDMAIER
Bernadette Muller
Delphine TERMIGNON
Christophe ALBANESE
Estelle MATTEAZZI
Blandine MIGLIORATI
Rémy GIRARDIN
Isabelle Close
Monique Maillard