Ik help mensen elkaar te begrijpen, zodat ze kunnen voortbouwen op hun sterke punten en anderen kunnen begrijpen om hun relatie te verbeteren

Ik ben Franck JULLIEN, maker van het ComColors-model in 2005 en tot op heden hebben meer dan 40.000 mensen de training gevolgd en zijn meer dan 300 trainers gecertificeerd in de ComColors-aanpak. Ik ben me in de loop der jaren gaan realiseren dat het belangrijkste is om jezelf te accepteren zoals je bent. Maar vooral om zijn kleur positief te accepteren en te bekijken. Omdat je haar niet zo kunt veranderen, vertrouw je op de positieve aspecten van haar persoonlijkheid om haar potentieel te ontplooien.

6 PERSOONLIJKHEIDSTYPEN

Het ComColors-model is een nieuwe en eenvoudige benadering om iemands communicatiemodus te begrijpen, heeft sleutels om de communicatiemodus van anderen te begrijpen en is bedoeld om ieders potentieel te onthullen.
De trainingsdoelen zijn:
– Begrijp de verschillende percepties volgens verschillende persoonlijkheidstypen.
– Leer je discours aan te passen om je berichten efficiënt door te geven.
– Motiveer anderen.
– Leer hoe u problemen en moeilijke situaties kunt beheren.
– Begrijp de complementariteit van rollen in een team

Communicatie tussen personen

De communicatie verbeteren
We communiceren voortdurend met anderen, toch is deze communicatie niet altijd eenvoudig.

Elkeen bekijkt de wereld op een bepaalde manier en zonder erbij stil te staan, gaat iedereen ervan uit dat anderen de wereld op net dezelfde manier percipiëren. Dit kan enigszins vergeleken worden met het dragen van een gekleurde bril: we bekijken de wereld doorheen de gekleurde glazen. Talrijke communicatieproblemen tussen mensen zijn te wijten aan die verschillende perceptie. Het volstaat bijvoorbeeld om na afloop van een vergadering na te gaan wat iedereen onthouden heeft om te begrijpen dat elkeen de boodschap op een andere manier heeft ontvangen. Men begrijpt zo ook hoe moeilijk het is een bericht te verzenden dat iedereen begrijpt en onthoudt.

De kwaliteit van de communicatie met onze gesprekspartners zou aanzienlijk beter zijn indien we ons bewust zijn van onze eigen communicatiefilter (en kijk) en die van de anderen begrijpen.

Het begrip en het gebruik van de communicatiekleuren hebben tot talrijke toepassingen geleid, zowel op professioneel als persoonlijk gebied.

  • de manager kan zijn boodschap doeltreffender overbrengen
  • de verkopers passen hun verkoopstechnieken aan in functie van de kleuren van de bril van hun klanten
  • de personen die instaan voor een kwalitatief fysiek of telefonisch onthaal beschikken over de gepaste middelen

Motiveren

Een motiverende omgeving inrichten

Het ComColors-model maakt een onderscheid tussen:

– motivatie met betrekking tot de keuze van onze activiteiten, en

– motivatie met betrekking tot de manier waarop deze activiteiten uitgevoerd worden.

Deze twee motivaties vullen elkaar namelijk aan en maken het mogelijk te begrijpen waarom we gemotiveerd zijn voor bepaalde activiteiten, maar we het niet allemaal op dezelfde manier aanpakken om deze activiteiten uit te voeren.

In de bedrijfswereld maakt een begrip van dit verschil het mogelijk op twee motivatieniveaus tegelijkertijd in te spelen of op één van beiden, wanneer dit niet anders mogelijk is. Deze keuze voor de managers geeft nieuwe energie aan het team en bevordert de betrokkenheid van de medewerkers.

Stressbeheer

Correct omgaan met stress

Kunnen omgaan met druk en noodgevallen komt er in de eerste plaats op aan zichzelf te beheren om vervolgens zijn relaties met andere te beheren.

Zijn eigen positieve manier van functionneren en zijn eigen gedrag kennen bieden de sleutet om tot handelen te kunnen overgaan.

Het identificeren van zijn eigen gedrag in stresssituaties om er dan uit te kunnen geraken, vormt de eerste stap wanneer we onder druk komen te staan. Hoe beter we ons bewust zijn van ons gedrag in stresssituaties en van de impact ervan op onze omgeving, hoe beter we dit gedrag kunnen kanaliseren, beheren en beperken.

Vervolgens kunnen we de conflictuele gedragingen in onze omgang met anderen positief leren beheren en kunnen we dan efficiënt reageren wanneer de relatie met anderen verwatert.

Conflicten beheren

Conflicten beheren, dat is in de eerste plaats één of meerdere relaties beheren

Conflicten komen vaak tot stand door een verschillende opvatting of verschillende standpunten over een bepaald onderwerp, maar zelden door het onderwerp op zich. In werkelijkheid schuilt de bron van conflicten vaak in de manier waarop zaken gezegd of voorgesteld worden. Zonder dit zelf te beseffen, hechten we veel belang aan de manier waarop bepaalde zaken gecommuniceerd worden, terwijl we zelf geloven dat we bij de feiten blijven. Het probleem is dat deze verschillende opvatting kan overgaan in negatief of agressief gedrag tussen de protagonisten.

Om conflicten op te lossen, is het dus noodzakelijk de communicatiefilter (de communicatiekleur) van de betrokken personen in het conflict te identificeren. Daarna is het belangrijk het voorwaardelijke en vervolgens negatieve gedrag, in overeenstemming met elke kleur, te kennen om dit te kunnen beheren. Tot slot verschaft het ComColors-model de sleutel om de interventie aan te passen in functie van het waargenomen negatieve gedrag om deze moeilijke situaties en relaties tot een goed einde te brengen.

Efficiënt team

Een beroep doen op natuurlijke vaardigheden

Wat maakt een team succesvol?

Vaak kunnen we stellen dat een team efficiënt is zodra het samengesteld is en aan het werk gaat.

Het is echter heel wat moeilijker dit efficiënte team samen te stellen of een team te laten evolueren wanneer niet het volledige potentieel gebruikt wordt.

Het succes van een team is gekoppeld aan het complementaire karakter van de leden ervan en aan de capaciteit van deze personen om samen te werken.

Het ComColors-model maakt het mogelijk efficiënte teams samen te stellen door de complementaire personen, die noodzakelijk zijn voor de opdracht van het team, te identificeren en de verschillende werkwijzen van deze personen op te helderen. Zo beschikt het team over alle middelen om zijn doelstellingen te behalen en kan iedereen zijn relatie met de andere teamleden correct beheren.

Psychometrische eigenschappen van de ComColors-vragenlijst

De statistische bevestiging van de ComColors® -vragenlijst werd opgesteld onder leiding van een doctor in de psychologie, die de huidige psychometrische methodes heeft toegepast door de meest recente tools te gebruiken (2012).

De eerste stap bestond erin een vragenlijst op te stellen om een voorbereidende factoranalyse te kunnen uitvoeren. Hierbij dienden de psychologische aspecten bepaald te worden voor de zes types persoonlijkheden van het ComColors-model. Om dit werk te kunnen uitvoeren, was het noodzakelijk een eerste reeks vragen op te stellen, die we voorgelegd hebben aan een groep van ongeveer 130 personen. Zo zijn we erin geslaagd de betrouwbare psychologische aspecten te onderscheiden van diegene die geen kwalitatieve resultaten gaven. Deze procedure hebben we vier keer herhaald om een duidelijk resultaat te bekomen van de bepaalde psychologische aspecten.

De onderstaande tabel is het gevolg van de laatste voorbereidende factoranalyse, die aantoont dat de items van een aspect (blauw bijvoorbeeld) zoals verwacht enkel sterk verzadigd zijn met één bepaalde factor en erg zwak verzadigd zijn met de factoren van de andere aspecten.

Tabel 1. Resultaat van de principale-componentenanalyse met Varimax-rotatie


Na afloop van deze laatste voorbereidende factoranalyse (VFA) zijn we overgegaan tot een grondigere controle van de structuur van de vragenlijst door een bevestigende factoranalyse (BFA) uit te voeren bij 352 deelnemers.

De bevestigende factoranalyse is een statistische techniek die in het verlengde ligt van de voorbereidende factoranalyse. De doelstelling van de Bevestigende Factoranalyse bestaat erin de betrouwbaarheid te testen van het theoretische model dat na de voorbereidende analyse opgesteld werd. De BFA is dus een veel meer geavanceerde onderzoeksstap dan de VFA.

Afbeelding 1. Structuurmodel

Het principe van de bevestigende analyse bestaat erin te controleren of het theoretische model niet afwijkt van het waargenomen model. Om dit gebrek aan afwijkingen te controleren, worden er indicatoren berekend om de kwaliteit van de correctie tussen het theoretische model en het waargenomen model te bepalen.

De eerste indicator die in aanmerking genomen moet worden, is x², aangezien deze het mogelijk maakt het bestaan van een afwijking te berekenen tussen de waargenomen covariantiematrix en de geschatte covariantiematrix. Hoewel het ideaal zou zijn de nulhypothese te aanvaarden, zorgt deze test voor problemen, aangezien hij afhankelijk is van de omvang van de steekproef en van het aantal parameters van het geteste model. Om een dergelijk vertekend beeld te vermijden, is de interpretatie van de verschillende indicatoren gericht op een betere schatting van de correctiekwaliteit. Binnen dit kader hebben wij een bepaald aantal correctie-indicatoren weerhouden die doorgaans toegelaten worden om de kwaliteit van het waargenomen model te controleren.

De CFI (Comparative Fit Index) en de TLI (Tucker-Lewis Index) zijn indicatoren op basis van de afwijking met het onafhankelijkheidsmodel. Deze indicatoren onderzoeken het verschil tussen de chi2 van het geteste model en de chi2 van het theoretische model. Hun waarde kan theoretisch variëren tussen 0 en 1. In het algemeen wordt aangenomen dat ze een goed gedrag aangeven vanaf waarden van .90.

De RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) maakt het mogelijk de genormaliseerde afwijkingen te evalueren tussen de waargenomen matrix en de geschatte matrix. De ontwikkelaars zijn van mening dat een waarde gelijk aan of kleiner dan .06 op een goede correctie duidt.

Een laatste indicatorcategorie heeft betrekking op de verklaarde variantie. De gestandaardiseerde SRMR (Standardized Root Mean Residual) is de vierkantswortel van het gemiddelde van de som van de kwadraten van de residuen van elke cel van de matrix. De ontwikkelaars zijn van mening dat een waarde gelijk aan of kleiner dan .05 op een goede correctie duidt.

De GFI (Goodness of Fit Index) maakt het mogelijk de variantie van de waargenomen matrix, waarop het model steunt, in aanmerking te nemen. Deze indicator varieert theoretisch tussen 0 en 1, met een waarde van de correcties ten minste gelijk aan .90.

 

Indicatoren

χ2

p

df

RMSEA

GFI

TLI

CFI

SRMR

COMCOLORS-model

467.2

<.001

259

.059

.91

.92

.93

.048

 

Tabel 2. Correctie-indicatoren

 

Zoals we kunnen waarnemen in de bovenstaande tabel, bereiken alle correctie-indicatoren de aanbevolen drempelwaarden en worden deze waarden zelfs in het algemeen overschreden. We mogen dus gerust stellen dat het ComColors-model correct op de gegevens afgestemd wordt en dat het als geldig beschouwd mag worden vanuit structureel oogpunt.

Lijst met gecertificeerde trainers

Filter by:


Nathalie BUDON
Didier BALICK
Catherine Duez
Patricia CHATEAU NOGUERA
Pierrick TROADEC
Jumi BAE
Estelle RAYNAUD
Franck JULLIEN
Dorothee Fox
Youssef BOULHAMANE
Nada ZRIKEM
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Mathilde VIGNERON
Benjamin Cantineau
Daphnis PÉPIN
Olivier Morel à l'Huissier
Jessica BOURSET
Youssef BOULHAMANE
Laëtitia FRANZ
Patrick LUTHRINGER
Jean philippe Izambert
Marie TARDITI
Isabelle RAMOS
Julie RIGAUX
Timothee JULLIEN
Martine CROS
Leslie Servouze
Thierry LAMBOURG
Jérôme CARPINELLI
Marc Deseke
Nathalie Van Opstal
Ismael LEPINOY
Gilles DEGRANGE
Dominique BARE
Nathalie Flament
Mathilde FRIEDBERG
Hendrik van den Pol
Anne Helene LABISSY
Valérie Chatel
Hervé LE JEUNE
Geneviève Richez
Marie LEQUIME
Isabelle PAVARD WARIN
Eugénie Arcis
Sandrine RIGAUD
Martine GOZMAN
Marie-Hélène Costa
Maguy DRENO
Véronique BARROIS
Muriel CLAUX
Valérie Assouline
Hélène Kielbowicz
Anne-France FARIGOULE
Claire Sauveur
Christel Geeraert
Cloé le Blanc
Magali FRAC Ferrando
Julien CHESNEAU
Caroline Bouchet
Catherine Bouvier
Serge THILLIEZ
Bruno BORGHI
Jean-Claude RASKIN
Valérie FAGHEON
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Isabelle NEUMAN
isabelle ARNOUX TURCAN
Sandrine LE MEUR
Guy Topall
Elisabeth TRUELLE
Coralie Gonzalvez
Bruno Lodato
Kareen GALLIGANI
Audrey SALOM
Juliette TEULADE
Anne-Sophie Jouniaux
Françoise CARBOULEC
Wim Decorte
Francis LEVASSEUR
Fannie hovington
Philippe Van Wersch
Christophe DE GASPERI
Lionel Schippers
Paul Magonet
Lisa MARTINAUD
Aurélie MAZIERE
Fabienne SAFFAR
Vincent ROCA
Françoise Vande Casteele
Richard PAILLEUX
Valérie GUHUR-PIROUX
Santiago ALVAREZ
Daphné Kenison
Anne Body
Rachid MESBAHI
Freddy CHAPUIS
Bruno Cappelle
Anouar Lounes
Alain THUET
Elie BITBOL
Catherine LAFARGE
Lees GARCIA
Veronique OUACHAM
Monique Maillard
Serge Caers
Catherine Duroy
Mamy BOARLAZA
Marie-Luce SCIEUR
Shelley MULON
Christian GALLEREY
Magali HIRSOUX
Ferid Chakroun
Catherine LAFARGE
Soraya DRISSI
David CARRIO
Stephanie CEGARRA
INSTITUT AETERNITAS
Françoise ROBERT
Virginie BORDES
Cathy KUCHARSKI
Renaud DUCEPT
Stella Rizzo
Sylvie Godard
Ophélie Vanthournout
Fabienne Pardons
Guy Debruycker
Anne MERLAND
Daniel FAGES
Clarisse GUGLIEMETTI
Bertrand JULLIEN
Emmanuelle WEBER
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Patrick PUTZ
Astrid JUDMAIER
Catherine Mengeot
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Cornelia LAWTON
Carine Ameeuw
Noam RUDMAN
Cécile BARBITCH
VANESSA FURLAN
Stéphanie Dierickx
Rémy GIRARDIN
Béatrice Virlez
Myriam MICHEL
Isabelle Close
Claude AUSSAGE
Said METINA
Christine Gysels
Hanitra Ratsirahonana
Elise Dhorne
Sabrina FAGES
Samirra TRARI
Barbara MARTELLI
Véronique AYMONIER
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Sélima BEN MUSTAPHA
Jean-Luc SOST
Benoît CONSIGNY
Bruno GUIRADO
Fabien BONACORSI
Yannick MOGUEROU
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Laëtitia Deniset
Daniel Schoemans
Eric GOFFIC
Julie MINFIR
chrystel razet
Eric Porcher
Denis GORCE-BOURGE
Mouna CHAIEB
Hanitra RATSIRAHONANA
Vincent VENTENAT
Alexia Subert
Catherine KLEINBERG
El Mahdi GHORMI
Anne Dillen
Florence SKALLI
Maylis MARGUET
Karine Bellegarde - de Bettignies
Sylviane Lejeune
Anne Claire HEVIN
Virginie François
Marion TAMANO
Nicolas WEINSBERG
Delphine TERMIGNON
Blandine MIGLIORATI
Ketty Dampied
Didier COUSTALOU
Catherine HAUDUCOEUR
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Didier VIAL
Catherine COLETTI
Muriel HUSSON
Natacha Van Hove
Gwendoline Bosteels
Gaelle Xhonneux
Arnaud AROUX
Jaona RAMBININTSAOTRA
Anne Wansart
Hélène GRIMBERT
Cédric Geerinck
Misa RANDRIAMAHEFA
Romuald Theisman
ALIAS Consult
Ahmed EL MECHERI
Bernadette Muller
Sabine PELLEGRIN
Chantal DUMAS
Nelly Del Castillo
Marc Geerinck
Jean-Charles HUTTEAU
Jalila RABEH
Daniel Capdeville
Christophe ALBANESE
Estelle MATTEAZZI
Caroline Vanrossomme
Michael RAJAONA
SRL DYNEOS
Peter CHADWICK
Chrystelle NERRIERE
Christiane PICHOTTE
Bertrand Morele
Marie-Christine DELECOURT
Peter Chadwick
Stéphanie TARTASSE
Agnès PERRONE
Frédéric ROURE
François Blanchard

Dernière mise à jour le 14 september 2020