Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Maguy DRENO
Isabelle RAMOS
Anne-France FARIGOULE
Sandrine LE MEUR
Magali FRAC Ferrando
Marie-Hélène Costa
Coralie Gonzalvez
Daphné Kenison
Caroline Bouchet
Martine GOZMAN
Juliette TEULADE
Youssef BOULHAMANE
Isabelle NEUMAN
Marc Deseke
Santiago ALVAREZ
Jérôme CARPINELLI
Valérie GUHUR-PIROUX
Marie LEQUIME
Rachid MESBAHI
Isabelle PAVARD WARIN
Leslie Servouze
Olivier Morel à l'Huissier
Jumi BAE
Thierry LAMBOURG
Benjamin Cantineau
Christophe DE GASPERI
Hélène Kielbowicz
Aurélie MAZIERE
Françoise Vande Casteele
Julie RIGAUX
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Bruno BORGHI
Patrick LUTHRINGER
Anne Body
Muriel CLAUX
Dominique BARE
Sandrine RIGAUD
Christel Geeraert
Pierrick TROADEC
Julien CHESNEAU
Serge THILLIEZ
Youssef BOULHAMANE
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Fannie hovington
Estelle RAYNAUD
Jean philippe Izambert
Claire Sauveur
Vincent ROCA
Anne Helene LABISSY
Cloé le Blanc
Catherine Duez
Hervé LE JEUNE
Jessica BOURSET
Didier BALICK
Véronique BARROIS
Martine CROS
Wim Decorte
Kareen GALLIGANI
Nathalie Flament
Valérie Assouline
Freddy CHAPUIS
Nathalie Van Opstal
Nada ZRIKEM
Anne-Sophie Jouniaux
Lionel Schippers
Valérie Chatel
Jean-Claude RASKIN
Dorothee Fox
Valérie FAGHEON
Francis LEVASSEUR
Patricia CHATEAU NOGUERA
Mathilde VIGNERON
Mathilde FRIEDBERG
Paul Magonet
Richard PAILLEUX
Lisa MARTINAUD
Françoise CARBOULEC
Franck JULLIEN
Fabienne SAFFAR
Audrey SALOM
Hendrik van den Pol
Daphnis PÉPIN
Elisabeth TRUELLE
Marie TARDITI
Gilles DEGRANGE
Guy Topall
Catherine Bouvier
Bruno Lodato
Ismael LEPINOY
Nathalie BUDON
isabelle ARNOUX TURCAN
Philippe Van Wersch
Timothee JULLIEN
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Benoît CONSIGNY
Maylis MARGUET
Daniel Schoemans
Monique Maillard
Eric GOFFIC
Jean-Charles HUTTEAU
Arnaud AROUX
Stéphanie Dierickx
Anne MERLAND
Sélima BEN MUSTAPHA
Frédéric ROURE
Myriam MICHEL
Romuald Theisman
Guy Debruycker
Ophélie Vanthournout
Françoise ROBERT
Catherine HAUDUCOEUR
Karine Bellegarde - de Bettignies
François Blanchard
Daniel Capdeville
SRL DYNEOS
Jean-Luc SOST
Bruno GUIRADO
Yannick MOGUEROU
Elie BITBOL
VANESSA FURLAN
David CARRIO
Mamy BOARLAZA
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Cornelia LAWTON
Bruno Cappelle
Said METINA
Catherine LAFARGE
Blandine MIGLIORATI
Béatrice Virlez
Marie-Christine DELECOURT
Michael RAJAONA
Anne Dillen
Caroline Vanrossomme
Daniel FAGES
Didier VIAL
Nicolas WEINSBERG
Sylvie Godard
Hanitra Ratsirahonana
Cécile BARBITCH
Didier COUSTALOU
Alain THUET
Soraya DRISSI
Delphine TERMIGNON
Muriel HUSSON
Estelle MATTEAZZI
Bertrand JULLIEN
Catherine LAFARGE
Peter CHADWICK
Florence SKALLI
Véronique AYMONIER
Christophe ALBANESE
Chantal DUMAS
Catherine Duroy
Catherine Mengeot
Alexia Subert
Bernadette Muller
Bertrand Morele
Hélène GRIMBERT
Noam RUDMAN
Barbara MARTELLI
Serge Caers
Ferid Chakroun
chrystel razet
Lees GARCIA
Isabelle Close
Elise Dhorne
Julie MINFIR
Christiane PICHOTTE
Stella Rizzo
Veronique OUACHAM
INSTITUT AETERNITAS
Marc Geerinck
Astrid JUDMAIER
Marie-Luce SCIEUR
Agnès PERRONE
Renaud DUCEPT
Chrystelle NERRIERE
Fabienne Pardons
Jalila RABEH
Peter Chadwick
Nelly Del Castillo
Denis GORCE-BOURGE
Gwendoline Bosteels
Anouar Lounes
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Vincent VENTENAT
Samirra TRARI
Sylviane Lejeune
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Magali HIRSOUX
Sabrina FAGES
Christian GALLEREY
El Mahdi GHORMI
Virginie BORDES
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Natacha Van Hove
Marion TAMANO
Laëtitia Deniset
Shelley MULON
Jaona RAMBININTSAOTRA
Hanitra RATSIRAHONANA
Anne Claire HEVIN
Mouna CHAIEB
Sabine PELLEGRIN
Anne Wansart
Misa RANDRIAMAHEFA
ALIAS Consult
Rémy GIRARDIN
Ahmed EL MECHERI
Cathy KUCHARSKI
Emmanuelle WEBER
Patrick PUTZ
Fabien BONACORSI
Clarisse GUGLIEMETTI
Claude AUSSAGE
Catherine COLETTI
Gaelle Xhonneux
Cédric Geerinck
Stephanie CEGARRA
Christine Gysels
Ketty Dampied
Catherine KLEINBERG
Stéphanie TARTASSE
Carine Ameeuw