Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Sandrine LE MEUR
Pierrick TROADEC
Lionel Schippers
Catherine Duez
Julien CHESNEAU
Gilles DEGRANGE
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Anne Helene LABISSY
Isabelle NEUMAN
Valérie Assouline
Daphnis PÉPIN
Fabienne SAFFAR
Martine CROS
Catherine Bouvier
Audrey XAIXO
Nathalie Flament
Valérie Chatel
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Martine GOZMAN
Nathalie BUDON
Ismael LEPINOY
Aurélie MAZIERE
Philippe Van Wersch
Jessica BOURSET
Valérie FAGHEON
Olivier Morel à l'Huissier
Jérôme CARPINELLI
Juliette TEULADE
Estelle RAYNAUD
Christel Geeraert
Bruno Lodato
Hendrik van den Pol
Marie-Hélène Costa
Marie TARDITI
Paul Magonet
Franck JULLIEN
Jean philippe Izambert
Françoise CARBOULEC
Rachid MESBAHI
Julie RIGAUX
Caroline Bouchet
Vincent ROCA
Santiago ALVAREZ
Jean-Claude RASKIN
Thierry LAMBOURG
Kareen GALLIGANI
Dorothee FOX
Daphné Kenison
Sandrine RIGAUD
Leslie Servouze
Valérie GUHUR-PIROUX
Youssef BOULHAMANE
Nada ZRIKEM
Patrick LUTHRINGER
Muriel CLAUX
Claire Sauveur
Benjamin Cantineau
Bruno BORGHI
Elisabeth TRUELLE
Hervé LE JEUNE
Fannie hovington
Nathalie Van Opstal
Isabelle PAVARD WARIN
Cloé le Blanc
Anne-Sophie Jouniaux
Guy Topall
Francis LEVASSEUR
Didier BALICK
Timothee JULLIEN
Marc Deseke
Lisa MARTINAUD
Youssef BOULHAMANE
Richard PAILLEUX
Magali FRAC Ferrando
Anne-France FARIGOULE
ISABELLE ARNOUX TURCAN
Mathilde FRIEDBERG
Maguy DRENO
Isabelle RAMOS
Mathilde VIGNERON
Coralie Gonzalvez
Wim Decorte
Françoise Vande Casteele
Jumi BAE
Dominique BARE
Patricia CHATEAU NOGUERA
Muriel HUSSON
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Gwendoline Bosteels
Yannick MOGUEROU
INSTITUT AETERNITAS
Christiane PICHOTTE
Michael RAJAONA
Nelly Del Castillo
Ferid Chakroun
Marion TAMANO
Catherine KLEINBERG
Sylviane Lejeune
Natacha Van Hove
Daniel FAGES
Bruno GUIRADO
Lees GARCIA
Sabine PELLEGRIN
Peter CHADWICK
Agnès PERRONE
Misa RANDRIAMAHEFA
Christian GALLEREY
Virginie BORDES
Christophe ALBANESE
Elie BITBOL
Jean-Charles HUTTEAU
Jalila RABEH
Jean-Luc SOST
Claude AUSSAGE
Catherine LAFARGE
Veronique OUACHAM
Sabrina FAGES
Véronique BARROIS
Rémy GIRARDIN
Sélima BEN MUSTAPHA
Cédric Geerinck
Isabelle Close
Catherine HAUDUCOEUR
Bernadette Muller
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Frédéric ROURE
Nicolas WEINSBERG
Mamy BOARLAZA
Barbara MARTELLI
ALIAS Consult
Myriam MICHEL
Chrystelle NERRIERE
Soraya DRISSI
David CARRIO
Ketty Dampied
Didier COUSTALOU
Mouna CHAIEB
Jaona RAMBININTSAOTRA
Clarisse GUGLIEMETTI
Caroline Vanrossomme
Monique Maillard
El Mahdi GHORMI
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Catherine LAFARGE
Florence SKALLI
Estelle MATTEAZZI
Béatrice Virlez
Maylis MARGUET
Anne MERLAND
Stéphanie TARTASSE
Anne Claire HEVIN
Anne Wansart
Karine Bellegarde - de Bettignies
Romuald Theisman
Cornelia LAWTON
Noam RUDMAN
Stéphanie Dierickx
Christine Gysels
Alexia Subert
Didier VIAL
Guy Debruycker
VANESSA FURLAN
Catherine Mengeot
Hélène GRIMBERT
Hanitra Ratsirahonana
Marc Geerinck
Arnaud AROUX
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Benoît CONSIGNY
Bertrand Morele
Patrick PUTZ
Alain Lemable
Astrid JUDMAIER
Serge Caers
Fabienne Pardons
Véronique AYMONIER
Fabien BONACORSI
chrystel razet
Anne Dillen
Bruno Cappelle
Ahmed EL MECHERI
Shelley MULON
Anouar LOUNES
Chantal DUMAS
Julie MINFIR
Blandine MIGLIORATI
Denis GORCE-BOURGE
Cathy KUCHARSKI
François Blanchard
Said METINA
Ophélie Vanthournout
Gaelle Xhonneux
Laëtitia Deniset
Sylvie Godard
Stephanie CEGARRA
Françoise ROBERT
Bertrand JULLIEN
Samirra TRARI
Daniel Capdeville
Catherine COLETTI
Alain THUET
Hanitra RATSIRAHONANA
Delphine TERMIGNON
Vincent VENTENAT
Peter Chadwick
Daniel Schoemans
Marie-Christine DELECOURT
Renaud DUCEPT
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Eric GOFFIC
Magali HIRSOUX
Laurence NAMBLARD
Cécile BARBITCH
Emmanuelle WEBER
Catherine Duroy
Carine Ameeuw