Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Marie-Hélène Costa
Cloé le Blanc
Juliette TEULADE
Franck JULLIEN
Elisabeth TRUELLE
Caroline Bouchet
Youssef BOULHAMANE
Bruno BORGHI
Jérôme CARPINELLI
Richard PAILLEUX
Estelle RAYNAUD
Coralie Gonzalvez
Maguy DRENO
Hervé LE JEUNE
Ismael LEPINOY
Sandrine LE MEUR
Anne-France FARIGOULE
Jessica BOURSET
Fannie hovington
Valérie FAGHEON
Nada ZRIKEM
Nathalie BUDON
Nathalie Van Opstal
ISABELLE ARNOUX TURCAN
Jean-Claude RASKIN
Francis LEVASSEUR
Audrey SALOM
Isabelle PAVARD WARIN
Daphnis PÉPIN
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Santiago ALVAREZ
Didier BALICK
Marc Deseke
Olivier Morel à l'Huissier
Julien CHESNEAU
Thierry LAMBOURG
Valérie GUHUR-PIROUX
Dominique BARE
Valérie Chatel
Fabienne SAFFAR
Lisa MARTINAUD
Wim Decorte
Patricia CHATEAU NOGUERA
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Vincent ROCA
Gilles DEGRANGE
Valérie Assouline
Isabelle NEUMAN
Pierrick TROADEC
Paul Magonet
Julie RIGAUX
Hendrik van den Pol
Jumi BAE
Nathalie Flament
Guy Topall
Christel Geeraert
Philippe Van Wersch
Françoise CARBOULEC
Mathilde VIGNERON
Timothee JULLIEN
Marie TARDITI
Benjamin Cantineau
Claire Sauveur
Magali FRAC Ferrando
Dorothee FOX
Bruno Lodato
Rachid MESBAHI
Lionel Schippers
Isabelle RAMOS
Leslie Servouze
Aurélie MAZIERE
Daphné Kenison
Véronique BARROIS
Anne Helene LABISSY
Catherine Bouvier
Martine GOZMAN
Patrick LUTHRINGER
Kareen GALLIGANI
Mathilde FRIEDBERG
Muriel CLAUX
Anne-Sophie Jouniaux
Youssef BOULHAMANE
Françoise Vande Casteele
Sandrine RIGAUD
Jean philippe Izambert
Catherine Duez
Martine CROS
Karine Bellegarde - de Bettignies
Delphine TERMIGNON
Christiane PICHOTTE
Stéphanie Dierickx
Catherine KLEINBERG
Fabien BONACORSI
Barbara MARTELLI
Françoise ROBERT
Muriel HUSSON
Caroline Vanrossomme
Hanitra Ratsirahonana
Denis GORCE-BOURGE
François Blanchard
Bruno Cappelle
Gwendoline Bosteels
chrystel razet
Romuald Theisman
Laëtitia Deniset
Samirra TRARI
Didier VIAL
Cathy KUCHARSKI
Virginie BORDES
Guy Debruycker
Clarisse GUGLIEMETTI
Ketty Dampied
Mouna CHAIEB
Nelly Del Castillo
Didier COUSTALOU
Catherine Duroy
Astrid JUDMAIER
Cécile BARBITCH
Marc Geerinck
Eric GOFFIC
Bertrand JULLIEN
Benoît CONSIGNY
Said METINA
Bertrand Morele
Catherine HAUDUCOEUR
Shelley MULON
Béatrice Virlez
Bruno GUIRADO
Yannick MOGUEROU
Hélène GRIMBERT
Daniel FAGES
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Elise Dhorne
Laurence NAMBLARD
Rémy GIRARDIN
Magali HIRSOUX
Estelle MATTEAZZI
Alexia Subert
ALIAS Consult
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Agnès PERRONE
Jean-Luc SOST
Mamy BOARLAZA
Anouar LOUNES
Ophélie Vanthournout
Florence SKALLI
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Vincent VENTENAT
Nicolas WEINSBERG
Natacha Van Hove
Daniel Schoemans
Catherine LAFARGE
Cédric Geerinck
Catherine Mengeot
Soraya DRISSI
Chantal DUMAS
Ahmed EL MECHERI
Marion TAMANO
Maylis MARGUET
Bernadette Muller
Myriam MICHEL
Blandine MIGLIORATI
Emmanuelle WEBER
Daniel Capdeville
Michael RAJAONA
Anne Wansart
Chrystelle NERRIERE
Serge Caers
Jean-Charles HUTTEAU
Peter Chadwick
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Marie-Christine DELECOURT
Sylviane Lejeune
Sabine PELLEGRIN
Renaud DUCEPT
Anne Dillen
Catherine COLETTI
Fabienne Pardons
Stéphanie TARTASSE
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Alain Lemable
Carine Ameeuw
Julie MINFIR
Cornelia LAWTON
Stephanie CEGARRA
Noam RUDMAN
Monique Maillard
Sylvie Godard
Alain THUET
Lees GARCIA
Catherine LAFARGE
Jaona RAMBININTSAOTRA
Patrick PUTZ
Sabrina FAGES
Hanitra RATSIRAHONANA
Sélima BEN MUSTAPHA
Véronique AYMONIER
Misa RANDRIAMAHEFA
Arnaud AROUX
Jalila RABEH
Christophe ALBANESE
Christian GALLEREY
Elie BITBOL
El Mahdi GHORMI
David CARRIO
Claude AUSSAGE
VANESSA FURLAN
Christine Gysels
Anne MERLAND
Frédéric ROURE
Gaelle Xhonneux
Peter CHADWICK
INSTITUT AETERNITAS
Isabelle Close
Veronique OUACHAM
Anne Claire HEVIN
Ferid Chakroun