Pomagam ludziom zrozumieć siebie i innych, aby poprawić ich relacje i rozwinąć pewność siebie

Nazywam się Franck JULLIEN, twórca modelu ComColors w 2005 roku i do tej pory ponad 40 000 osób wzięło udział w szkoleniu, a ponad 300 trenerów posiada certyfikaty w podejściu ComColors. Z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą jest zaakceptowanie siebie takim, jakim jesteś. Ale przede wszystkim zaakceptować i pozytywnie spojrzeć na jego kolor. Ponieważ nie możesz jej zmienić, tak bardzo polegaj na pozytywnych aspektach jej osobowości, aby rozwinąć jej potencjał.

 

6 RODZAJÓW OSOBOWOŚCI

Co to jest typ osobowości? Myślę, że jestem czerwonym typem … Ach, nie wszyscy jesteśmy tacy sami? Czy słyszałeś o ComColors i chcesz wiedzieć więcej? Model ComColors to narzędzie do poznania siebie i innych na podstawie 6 typów osobowości. Model jest kolorowy, zabawny, łatwy do zrozumienia i zawiera konkretne odpowiedzi, dzięki którym dowiesz się o swoich mocnych stronach i poprawisz relacje. W filozofii modelu ComColors nie ma błędów, które trzeba korygować, aby być lepszym, ani umiejętności, które należy rozwijać, aby być bardziej wydajnymi. Jest tylko pozwolenie, by dać sobie bycie sobą. Ponieważ pozostajemy sobą, możemy rozwijać umiejętności, będziemy lepiej komunikować się z innymi Podejście ComColors oferuje każdemu możliwość poszerzenia ich naturalnego przywództwa.

 

 

Komunikacja interpersonalna

Ulepszyć swoją komunikację

Całe życie spędzamy na komunikowaniu się, jednakże komunikacja z innymi nie zawsze jest prosta.

Postrzegamy świat w określony sposób i często zapominamy o tym, że inni mogą go postrzegać inaczej. W pewnym sensie to jest tak, jakbyśmy nosili kolorowe okulary i patrzyli na świat poprzez szkła w określonym kolorze. Wiele problemów komunikacyjnych pomiędzy ludźmi wynika właśnie z tych różnic percepcyjnych. Wystarczy na przykład zauważyć, jak trudno na końcu zebrania dowiedzieć się, co każdy z osób zapamiętała z omawianych treści.

Uświadomienie sobie swojego własnego filtru komunikacyjnego (i percepcyjnego) oraz zrozumienie filtru innych ludzi, wydatnie poprawia jakość komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Zrozumienie i wykorzystywanie kolorów komunikacji znajduje liczne zastosowania, nie tylko w środowisku pracy, ale również na gruncie osobistym.

  • menadżer skuteczniej przekazuje trudne informacje
  • sprzedawcy dostosowują techniki sprzedaży, w zależności od kolorów okularów swoich klientów
  • osoby pracujące w działach obsługi klienta (help desk, biura call center, recepcja) dysponują środkami komunikacyjnymi, usprawniającymi kontakt z klientami

 

Motywacja

Stwarzanie warunków motywacyjnych

Model ComColors rozróżnia:

– motywację związaną z wyborem naszych działań oraz

– motywację związaną ze sposobem przeprowadzania tych działań..

W rzeczywistości, te dwa rodzaje motywacji uzupełniają się nawzajem, a zarazem umożliwiają zrozumienie, dlaczego niektóre działania nas motywują, choć nie wszyscy podejmujemy się ich realizacji w taki sam sposób.

W firmie zrozumienie tej różnicy umożliwia podejmowanie działań na dwóch poziomach motywacyjnych jednocześnie lub na jednym z nich, jeśli zaistnieją pewne ograniczenia, uniemożliwiające działania równoczesne. Wybór ten proponowany menadżerom uwalnia energię w zespole i sprzyja zaangażowaniu się współpracowników.

Zarzadzanie stresem

Umiejętności mediacyjne w sytuacji stresogennej

Umiejętność zarządzania presją i sytuacjami podbramkowymi, to przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą, by w następnej kolejności kierować innymi.

Poznanie własnego sposobu funkcjonowania w sytuacjach pozytywnych, ale zwłaszcza uświadomienie sobie własnych reakcji i zachowań wywołanych stresem, są elementami kluczowymi do działania.

Rozpoznanie w sobie własnych zachowań stresopochodnych po to, ażeby wyjść z sytuacji stresogennej, to pierwszy etap, na jakim znajdujemy się, będąc pod presją. Im bardziej będziemy świadomi naszych zachowań wynikających ze stresu i ich oddziaływania na nasze otoczenie, tym większą będziemy mieć możliwość ich kanalizowania, zarządzania i minimalizowania.

Następnym razem, gdy znów nastąpi pogorszenie relacji z innymi, będziemy umieli postępować, ucząc się pozytywnego zarządzania konfliktowymi zachowaniami drugiego człowieka.

Zarzadzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to przede wszystkim zarządzanie relacją lub relacjami

Konflikty są często powodowane różnicą w postrzeganiu lub różnymi punktami widzenia tej samej rzeczy, rzadziej natomiast sam przedmiot bywa powodem nieporozumień. W rzeczywistości, to sposób mówienia lub przedstawiania tematów, stanowi źródło konfliktów. Nie zdając sobie sprawy, jak dużą wagę przywiązujemy do sposobu komunikowania określonych treści, sądzimy, że trzymamy się faktów. Problem polega na tym, że ta rozbieżność percepcyjna może przerodzić się w zachowania negatywne lub agresywne pomiędzy inicjatorami sporu.

W celu powstrzymania konfliktów, należy zidentyfikować filtr komunikacyjny (kolor komunikacji) osób zaangażowanych w konflikt. Na kolejnym etapie ważne jest rozpoznanie zachowań stresogennych, następnie konfliktowych odpowiadających każdemu kolorowi, ażeby móc nimi zarządzać. Ostatecznie, model ComColors udostępnia klucze, umożliwiające dostosowanie swojego działania do obserwowanych u innych ludzi zachowań negatywnych tak, aby zwycięsko wyjść z każdej trudnej sytuacji lub relacji.

 

 

Efektywny zespol

Odwoływanie się do naturalnych zdolności

Co przyczynia się do sukcesu zespołu?

Często, dopiero jak zespół jest utworzony i już funkcjonuje, można stwierdzić jego efektywność.

Jednakże, największym wyzwaniem jest utworzenie zespołu, lub poprowadzenie zespołu, który ma potencjał, ale go nie przejawia.

U podstaw sukcesu zespołu leży umiejętność uzupełniania się jego członków oraz zdolność do wspólnego działania.

Model Comcolors umożliwia tworzenie efektywnych zespołów poprzez identyfikację poszczególnych członków zespołu z zadaniem grupowym, jak również poprzez konkretyzację różnic na gruncie działania indywidualnego. Dzięki temu, zespół zyskuje środki na realizację założonych celów, a każdy z jego członków wie jak zarządzać relacjami z pozostałymi.

Właściwości psychometryczne kwestionariusza ComColors

Zatwierdzenie statystyczne kwestionariusza ComColors zostało opracowane pod kierownictwem doktora psychologii, po zastosowaniu przez niego metodologii psychometrycznej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych współcześnie narzędzi badawczych (2012).

Celem pierwszego etapu było utworzenie kwestionariusza, umożliwiającego dokonanie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Praca ta polegała na zmierzeniu psychologicznych wymiarów sześciu typów osobowości modelu ComColors. Ażeby ją wykonać, musieliśmy przygotować pierwszą serię pytań, którym poddaliśmy grupę ok. 130 osób. Dzięki temu mogliśmy wyszczególnić niezawodne wymiary psychologiczne od tych, które nie dawały możliwości na pomiar jakościowy. W celu uzyskania jasnego i precyzyjnego pomiaru badanych wymiarów psychologicznych, czterokrotnie powtarzaliśmy tę operację.

Poniższa Tabela stanowi rezultat ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej, która pokazuje, że zgodnie z oczekiwaniami, parametry danego wymiaru (niebieskiego np.) są silnie nasycone tylko z jednym czynnikiem, a bardzo słabo z czynnikami innych wymiarów.

Tabela 1. Rezultat analizy głównych składowych z rotacją varimax.

Po dokonaniu ostatniej eksploracyjnej analizy czynnikowej (EFA), przeprowadziliśmy głębsze zatwierdzenie struktury kwestionariusza, za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) na grupie 352 uczestników.

Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest metodą statystyczną, stanowiącą przedłużenie eksploracyjnej analizy czynnikowej. Celem Konfirmacyjnej Analizy Czynnikowej jest przetestowanie pewności modelu teoretycznego, wyłonionego na drodze eksploracyjnej analizy czynnikowej. CFA to daleko bardziej zaawansowany etap na obszarze badań EFA.

Rysunek 1. Model strukturalny

Założeniem analizy konfirmacyjnej jest sprawdzenie, czy model teoretyczny nie różni się od modelu obserwowanego. Ażeby móc sprawdzić, czy nie występuje taka rozbieżność, wskaźniki obliczane są tak, aby zmierzyć parametry dopasowania pomiędzy modelem teoretycznym a obserwowanym. Pierwszym, branym pod uwagę, wskaźnikiem jest χ2, ponieważ umożliwia on wyliczenie obecności odchylenia pomiędzy macierzą obserwowanej kowariancji a macierzą kowariancji estymacyjnej. Jeśli ideałem jest przyjęcie hipotezy zerowej, to test ten może stanowić problem, gdyż zależy on od efektywności próbki i liczby parametrów testowanego modelu. Ażeby uniknąć takich dystorsji, należy poszczególne wskaźniki zinterpretować w taki sposób, by otrzymać optymalną estymację jakości dopasowania. W badaniach tych zachowaliśmy pewną liczbę powszechnie przyjmowanych wskaźników dopasowania, w celu sprawdzenia jakości obserwowanego modelu.

CFI (Comparative Fit Index) i TLI (Tucker-Lewis Index) są wskaźnikami, które opierają się na odchyleniu względem modelu niezależności. Wskaźniki te badają różnicę pomiędzy chi2 modelu testowanego a chi2 modelu teoretycznego. Ich wartości mogą się zmieniać teoretycznie od 0 do 1. Przyjmuje się, iż wskazują one na właściwe dopasowanie począwszy od wartości rzędu 0,90.

Wskaźniki  χ2 p df  RMSEA  GFI  TLI CFI SRMR
Model COMCOLORS 467.2 <.001 259 .059 .91 .92 .93 .048

Tabela 2. Wskaźniki dopasowania

Jak można to stwierdzić na podstawie powyższej tabeli, wskaźniki dopasowania osiągają i na ogół przekraczają zalecane progi. W uzasadniony sposób można więc powiedzieć, że model dopasowuje się prawidłowo do danych i może być w związku z tym traktowany jako miarodajny z punktu widzenia strukturalnego.

Katalog certyfikowanych instruktorów / trenerów ComColors®

Filter by:


Thierry LAMBOURG
Ismaël LEPINOY
Catherine Bouvier
Timothee JULLIEN
Christel Geeraert
Mathilde FRIEDBERG
Marie TARDITI
Valérie FAGHEON
Gilles DEGRANGE
Françoise CARBOULEC
Muriel CLAUX
Youssef BOULHAMANE
Didier BALICK
Isabelle NEUMAN
Coralie Gonzalvez
Kareen GALLIGANI
Marie-Hélène Costa
Audrey XAIXO
Fabienne SAFFAR
Olivier Morel à l'Huissier
Elisabeth TRUELLE
Daphné Kenison
Anne-Sophie Jouniaux
Caroline Bouchet
ISABELLE ARNOUX TURCAN
Leslie Servouze
Benjamin Cantineau
Françoise Vande Casteele
Magali FRAC Ferrando
Vincent ROCA
Maguy DRENO
Christophe GARCIA DE NICOLAS
Nathalie Flament
Julien CHESNEAU
Jean-Claude RASKIN
Anne-France FARIGOULE
Juliette TEULADE
Valérie GUHUR-PIROUX
Anne Helene LABISSY
Cloé le Blanc
Richard PAILLEUX
Sandrine LE MEUR
Pierrick TROADEC
Lisa MARTINAUD
Elisabeth LIMOUZIN-TESTORI
Guy Topall
Martine GOZMAN
Dominique BARE
Paul Magonet
Fannie hovington
Bruno Lodato
Jessica Bourset
Bruno BORGHI
Youssef BOULHAMANE
Sandrine RIGAUD
Franck JULLIEN
Claire Sauveur
Nathalie BUDON
Rachid MESBAHI
Dorothee FOX
Patrick LUTHRINGER
Lionel Schippers
Nada ZRIKEM
Julie RIGAUX
Santiago ALVAREZ
Catherine Duez
Valérie Assouline
Aurélie MAZIERE
Philippe Van Wersch
Jérôme CARPINELLI
Hervé LE JEUNE
Mamy BOARLAZA
Karine Bellegarde - de Bettignies
Catherine Duroy
Patricia COUSTALOU-ROUXEL
Ahmed EL MECHERI
Said METINA
Françoise ROBERT
Ferid Chakroun
Marie-Christine DELECOURT
Sophie BERBERIAN GROLLEAU
Natacha Van Hove
Patricia COUSTALOU - ROUXEL
Arnaud AROUX
Bruno GUIRADO
Daniel FAGES
Hanitra RATSIRAHONANA
Catherine HAUDUCOEUR
Alexia Subert
Béatrice Virlez
Patrick PUTZ
Hélène GRIMBERT
Stéphanie Dierickx
Chrystelle NERRIERE
Michael RAJAONA
Jean-Philippe IZAMBERT
Barbara MARTELLI
Didier COUSTALOU
Stephanie CEGARRA
Chantal DUMAS
Virginie BORDES
David CARRIO
Benoît CONSIGNY
Jean-Charles HUTTEAU
Guy Debruycker
Catherine KLEINBERG
Florence SKALLI
Emmanuelle WEBER
Veronique OUACHAM
Mouna CHAIEB
Misa RANDRIAMAHEFA
Marc Geerinck
Agnès PERRONE
Clarisse GUGLIEMETTI
Sabine PELLEGRIN
Samirra TRARI
Peter CHADWICK
Valérie SCHLAGDENHAUFFEN
Denis GORCE-BOURGE
Blandine MIGLIORATI
Isabelle RAMOS
Sélima BEN MUSTAPHA
Myriam MICHEL
Monique Maillard
Alain THUET
Carine Ameeuw
chrystel razet
Bertrand Morele
Martine CROS
Anne Dillen
Ophélie Vanthournout
Bruno Cappelle
VANESSA FURLAN
Astrid JUDMAIER
Sabrina FAGES
Nathalie Van Opstal
Soraya DRISSI
Jumi BAE
Catherine LAFARGE
Daniel Schoemans
Elie BITBOL
Nathalie wastiau
Nelly Del Castillo
Véronique BARROIS
Vincent VENTENAT
Véronique AYMONIER
Laurence NAMBLARD
Anne Claire HEVIN
Yannick MOGUEROU
Maylis MARGUET
Christophe ALBANESE
Peter Chadwick
Hanitra Ratsirahonana
Rémy GIRARDIN
Sylvie Godard
François Blanchard
Isabelle PAVARD WARIN
Christine Gysels
Muriel HUSSON
Christian GALLEREY
Catherine LAFARGE
INSTITUT AETERNITAS
Didier VIAL
Eric GOFFIC
Serge Caers
Frédéric ROURE
Claude AUSSAGE
Stéphanie TARTASSE
Sylviane Lejeune
Cornelia LAWTON
Delphine TERMIGNON
Romuald Theisman
Jean-Luc SOST
El Mahdi GHORMI
Magali HIRSOUX
Lees GARCIA
Estelle RAYNAUD
Nicolas WEINSBERG
Christiane PICHOTTE
Jaona RAMBININTSAOTRA
Estelle MATTEAZZI
Julie MINFIR
Alain Lemable
Catherine Mengeot
Caroline Vanrossomme
Fabien BONACORSI
Cécile BARBITCH
Daniel Capdeville
Fabienne Pardons
Shelley MULON
Mendrika Andrianina RAKOTONDRAZAFY
Cédric Geerinck
Gwendoline Bosteels
Anne MERLAND
Cathy KUCHARSKI
Catherine COLETTI
Ketty Dampied
Marie-Françoise KERBRAT-BELAIR
Anouar LOUNES
Renaud DUCEPT
Jalila RABEH
Bertrand JULLIEN
Philippe Van Wersch
Laëtitia Deniset
Marion TAMANO
Noam RUDMAN
Bernadette Muller
Gaelle Xhonneux
Isabelle Close
Anne Wansart